تایل های طولی گرانیت مروارید مشهد ( 20 ، 30 ، 40 ، 60 طولی )