شمش های طولی مروارید مشهد از عرض 10 طولی تا عرض 70